حمایت از گنج نما
 

بکویش ره سپاری ای دل ایدل

بکویش ره سپاری ای دل ایدل

مرا تنها گذاری ای دل ایدل

دمادم آرزوها آفرینی

مگر کاری نداری ای دل ایدل