حمایت از گنج نما
 

ترا یک نکتهٔ سر بسته گویم

ترا یک نکتهٔ سر بسته گویم

اگر درس حیات از من بگیری

بمیری گر به تن جانی نداری

وگر جانی به تن داری نمیری