حمایت از گنج نما
 

بهل افسانهٔ آن پا چراغی

بهل افسانهٔ آن پا چراغی

حدیث سوز او آزار گوش است

من آن پروانه را پروانه دانم

که جانش سخت کوش و شعله نوش است