حمایت از گنج نما
 

ترا از خویشتن بیگانه سازد

ترا از خویشتن بیگانه سازد

من آن آبی طربناکی ندارم

به بازارم مجو دیگر متاعی

چو گل جز سینهٔ چاکی ندارم