حمایت از گنج نما
 

برون از ورطهٔ بود و عدم شو

برون از ورطهٔ بود و عدم شو

فزونتر زین جهان کیف و کم شو

خودی تعمیر کن در پیکر خویش

چو ابراهیم معمار حرم شو