حمایت از گنج نما
 

ز مرغان چمن نا آشنایم

ز مرغان چمن نا آشنایم

به شاخ آشیان تنها سرایم

اگر نازک دلی از من کران گیر

که خونم می تراود از نوایم