حمایت از گنج نما
 

جهان یارب چه خوش هنگامه دارد

جهان یارب چه خوش هنگامه دارد

همه را مست یک پیمانه کردی

نگه را با نگه آمیز دادی

دل از دل جان ز جان بیگانه کردی