حمایت از گنج نما
 

سکندر با خضر خوش نکته ئی گفت

سکندر با خضر خوش نکته ئی گفت

شریک سوز و ساز بحر و بر شو

تو این جنگ از کنار عرصه بینی

بمیر اندر نبرد و زنده تر شو