حمایت از گنج نما
 

سریر کیقباد ، اکلیل جم خاک

سریر کیقباد ، اکلیل جم خاک

کلیسا و بتستان و حرم خاک

ولیکن من ندانم گوهرم چیست

نگاهم برتر از گردون تنم خاک