حمایت از گنج نما
 

اگر در مشت خاک تو نهادند

اگر در مشت خاک تو نهادند

دل صد پارهٔ خونابه باری

ز ابر نو بهاران گریه آموز

که از اشک تو روید لاله زاری