حمایت از گنج نما
 

دمادم نقش های تازه ریزد

دمادم نقش های تازه ریزد

بیک صورت قرار زندگی نیست

اگر امروز تو تصویر دوش است

بخاک تو شرار زندگی نیست