حمایت از گنج نما
 

چو ذوق نغمه ام در جلوت آرد

چو ذوق نغمه ام در جلوت آرد

قیامت افکنم در محفل خویش

چو می خواهم دمی خلوت بگیرم

جهان را گم کنم اندر دل خویش