حمایت از گنج نما
 

خرد گفت او بچشم اندر نگنجد

خرد گفت او بچشم اندر نگنجد

نگاه شوق در امید و بیم است

نمیگردد کهن افسانهٔ طور

که در هر دل تمنای کلیم است