حمایت از گنج نما
 

کنشت و مسجد و بتخانه و دیر

کنشت و مسجد و بتخانه و دیر

جز این مشت گلی پیدا نکردی

ز حکم غیر نتوان جز بدل رست

تو ای غافل دلی پیدا نکردی