حمایت از گنج نما
 

نه پیوستم درین بستان سرا دل

نه پیوستم درین بستان سرا دل

ز بند این و آن آزاده رفتم

چو باد صبح گردیدم دمی چند

گلان را آب و رنگی داده رفتم