حمایت از گنج نما
 

به خود باز آورد رند کهن را

به خود باز آورد رند کهن را

می برنا که من در جام کردم

من این می چون مغان دور پیشین

ز چشم مست ساقی وام کردم