حمایت از گنج نما
 

خرد زنجیری امروز و دوش است

خرد زنجیری امروز و دوش است

پرستار بتان چشم و گوش است

صنم در آستین پوشیده دارد

برهمن زادهٔ زنار پوش است