حمایت از گنج نما
 

خرد اندر سر هر کس نهادند

خرد اندر سر هر کس نهادند

تنم چون دیگران از خاک و خون است

ولی این راز کس جز من نداند

ضمیر خاک و خونم بیچگون است