حمایت از گنج نما
 

گدای جلوه رفتی بر سر طور

گدای جلوه رفتی بر سر طور

که جان تو ز خود نامحرمی هست

قدم در جستجوی آدمی زن

خدا هم در تلاش آدمی هست