حمایت از گنج نما
 

دلت می لرزد از اندیشهٔ مرگ

دلت می لرزد از اندیشهٔ مرگ

ز بیمش زرد مانند زریری

به خود باز آ خودی را پخته تر گیر

اگر گیری ، پس از مردن نمیری