حمایت از گنج نما
 

ز پیوند تن و جانم چه پرسی

ز پیوند تن و جانم چه پرسی

به دام چند و چون در می نیایم

دم آشفته ام در پیچ و تابم

چو از آغوش نی خیزم نوایم