حمایت از گنج نما
 

مرا فرمود پیر نکته دانی

مرا فرمود پیر نکته دانی

هر امروز تو از فردا پیام است

دل از خوبان بی پروا نگهدار

حریمش جز به او دادن حرام است