حمایت از گنج نما
 

ز رازی معنی قرآن چه پرسی؟

ز رازی معنی قرآن چه پرسی؟

ضمیر ما به آیاتش دلیل است

خرد آتش فروزد دل بسوزد

همین تفسیر نمرود و خلیل است