حمایت از گنج نما
 

من از بود و نبود خود خموشم

من از بود و نبود خود خموشم

اگر گویم که هستم خود پرستم

ولیکن این نوای ساده کیست

کسی در سینه می گوید که هستم