حمایت از گنج نما
 

ز خوب و زشت تو ناآشنایم

ز خوب و زشت تو ناآشنایم

عیارش کرده ئی سود و زیان را

درین محفل ز من تنها تری نیست

به چشم دیگری بینم جهان را