حمایت از گنج نما
 

تو ای شیخ حرم شاید ندانی

تو ای شیخ حرم شاید ندانی

جهان عشق را هم محشری هست

گناه و نامه و میزان ندارد

نه او را مسلمی نی کافری هست