حمایت از گنج نما
 

من ای دانشوران در پیچ و تابم

من ای دانشوران در پیچ و تابم

خرد را فهم این معنی محال است

چسان در مشت خاکی تن زند دل

که دل دشت غزالان خیال است