حمایت از گنج نما
 

میارا بزم بر ساحل که آنجا

میارا بزم بر ساحل که آنجا

نوای زندگانی نرم خیز است

به دریا غلت و با موجش در آویز

حیات جاودان اندر ستیز است