حمایت از گنج نما
 

سراپا معنی سر بسته ام من

سراپا معنی سر بسته ام من

نگاه حرف بافان برنتابم

نه مختارم توان گفتن به مجبور

که خاک زنده ام در انقلابم