حمایت از گنج نما
 

وفا ناآشنا بیگانه خو بود

وفا ناآشنا بیگانه خو بود

نگاهش بیقرار از جستجو بود

چو دید او را پرید از سینهٔ من

ندانستم که دست آموز او بود