حمایت از گنج نما
 

مرا روزی گل افسرده ئی گفت

مرا روزی گل افسرده ئی گفت

نمود ما چو پرواز شرار است

دلم بر محنت نقش آفرین سوخت

که نقش کلک او ناپایدار است