حمایت از گنج نما
 

نماید آنچه هست این وادی گل

نماید آنچه هست این وادی گل

درون لالهٔ آتش بجان چیست

بچشم ما چمن یک موج رنگ است

که می داند به چشم بلبلان چیست؟