حمایت از گنج نما
 

تو خورشیدی و من سیارهٔ تو

تو خورشیدی و من سیارهٔ تو

سراپا نورم از نظارهٔ تو

ز آغوش تو دورم ناتمامم

تو قرآنی و من سی پارهٔ تو