حمایت از گنج نما
 

صنوبر بندهٔ آزادهٔ او

صنوبر بندهٔ آزادهٔ او

فروغ روی گل از بادهٔ او

حریمش آفتاب و ماه و انجم

دل آدم در نگشادهٔ او