حمایت از گنج نما
 

ز انجم تا به انجم صد جهان بود

ز انجم تا به انجم صد جهان بود

خرد هر جا که پر زد آسمان بود

ولیکن چون بخود نگریستم من

کران بیکران در من نهان بود