حمایت از گنج نما
 

بپای خود مزن زنجیر تقدیر

بپای خود مزن زنجیر تقدیر

ته این گنبد گردان رهی هست

اگر باور نداری خیز و دریاب

که چون پا وا کنی جولانگهی هست