حمایت از گنج نما
 

دل من در طلسم خود اسیر است

دل من در طلسم خود اسیر است

جهان از پرتو او تاب گیر است

مپرس از صبح و شامم ز آفتابی

که پیش روزگار من پریر است