حمایت از گنج نما
 

نوا در ساز جان از زخمهٔ تو

نوا در ساز جان از زخمهٔ تو

چسان در جانی و از جان برونی

چراغم ، با تو سوزم بی تو میرم

تو ای بیچون من بی من چگونی