حمایت از گنج نما
 

کرا جوئی چرا در پیچ و تابی

کرا جوئی چرا در پیچ و تابی

که او پیداست تو زیر نقابی

تلاش او کنی جز خود نبینی

تلاش خود کنی جز او نیابی