حمایت از گنج نما
 

کسی کو درد پنهانی ندارد

کسی کو درد پنهانی ندارد

تنی دارد ولی جانی ندارد

اگر جانی هوس داری طلب کن

تب و تابی که پایانی ندارد