حمایت از گنج نما
 

چه پرسی از کجایم چیستم من ؟

چه پرسی از کجایم چیستم من؟

به خود پیچیده ام تا زیستم من

درین دریا چو موج بیقرارم

اگر بر خود نپیچم نیستم من