حمایت از گنج نما
 

به چندین جلوه در زیر نقابی

به چندین جلوه در زیر نقابی

نگاه شوق ما را بر نتابی

دوی در خون ما چون مستی می

ولی بیگانه خوئی ، دیر یابی