حمایت از گنج نما
 

بیا ای عشق ای رمز دل ما

بیا ای عشق ای رمز دل ما

بیا ای کشت ما ای حاصل ما

کهن گشتند این خاکی نهادان

دگر آدم بنا کن از گل ما