حمایت از گنج نما
 

سخن درد و غم آرد ، درد و غم به

سخن درد و غم آرد ، درد و غم به

مرا این ناله های دمبدم به

سکندر را ز عیش من خبر نیست

نوای دلکشی از ملک جم به