حمایت از گنج نما
 

نه من بر مرکب ختلی سوارم

نه من بر مرکب ختلی سوارم

نه از وابستگان شهریارم

مرا ای همنشین دولت همین بس

چوکاوم سینه را لعلی بر آرم