حمایت از گنج نما
 

کمال زندگی خواهی بیاموز

کمال زندگی خواهی بیاموز

گشادن چشم و جز بر خود نبستن

فرو بردن جهان را چون دم آب

طلسم زیر و بالا در شکستن