حمایت از گنج نما
 

تو میگوئی که آدم خاکزاد است

تو میگوئی که آدم خاکزاد است

اسیر عالم کون و فساد است

ولی فطرت ز اعجازی که دارد

بنای بحر بر جویش نهاد است