حمایت از گنج نما
 

ندانم باده ام یا ساغرم من

ندانم باده ام یا ساغرم من

گهر در دامنم یا گوهرم من

چنان بینم چو بر دل دیده بندم

که جانم دیگر است و دیگرم من