حمایت از گنج نما
 

تو گوئی طایر ما زیر دام است

تو گوئی طایر ما زیر دام است

پریدن بر پر و بالش حرام است

ز تن بر جسته تر شد معنی جان

فسان خنجر ما از نیام است