حمایت از گنج نما
 

چسان زاید تمنا در دل ما

چسان زاید تمنا در دل ما

چسان سوزد چراغ منزل ما

بچشم ما که می بیند چه بیند

چسان گنجید دل اندر گل ما